ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
2,790
ปีนี้
12,524
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
75,831
ไอพี ของคุณ
3.229.124.74
ลำดับรายการวันที่
1วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 256330 ก.ย. 2563
2วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 25627 ก.ค. 2563
3มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ8 พ.ค. 2563
4มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256322 เม.ย. 2563
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม22 เม.ย. 2563
6เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น9 ม.ค. 2563
7มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต8 ม.ค. 2563
8มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลแม่แฝก9 ต.ค. 2562
9มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต9 ต.ค. 2562
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ9 ต.ค. 2562
11มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แฝก8 ต.ค. 2562
12มาตรการป้องกันการรับสินบน8 ต.ค. 2562
13มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 เม.ย. 2562

1