ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,979
เดือนที่แล้ว
2,115
ปีนี้
4,094
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
40,585
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
พันธกิจ

 


1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคนให้ชุมชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมการศึกษา บำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ประชาชนมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. จัดให้มีและบำรุงด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ การไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล