ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ลำดับรายการวันที่
1วิเคราะห์ผลกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่แฝก ประจำปี พ.ศ. 256524 เม.ย. 2566
2วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 256330 ก.ย. 2563
3วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 25627 ก.ค. 2563
4มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ8 พ.ค. 2563
5มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256322 เม.ย. 2563
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม22 เม.ย. 2563
7เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น9 ม.ค. 2563
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต8 ม.ค. 2563
9มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลแม่แฝก9 ต.ค. 2562
10มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต9 ต.ค. 2562
11มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ9 ต.ค. 2562
12มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แฝก8 ต.ค. 2562
13มาตรการป้องกันการรับสินบน8 ต.ค. 2562
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 เม.ย. 2562

1