ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
พันธกิจ

 


1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคนให้ชุมชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมการศึกษา บำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ประชาชนมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. จัดให้มีและบำรุงด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ การไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล